Algemene verkoopsvoorwaarden van Learnia NV

Toepassingsgebied

Op alle offertes, bestelbonnen, overeenkomsten en facturen tussen Learnia enerzijds en de Klant anderzijds zijn uitsluitend de hiernavolgende algemene verkoopsvoorwaarden van Learnia van toepassing. 

Hiervan afwijkende voorwaarden zijn alleen van toepassing mits ze voorafgaand uitdrukkelijk en schriftelijk werden goedgekeurd door Learnia.

Deze verkoopsvoorwaarden hebben voorrang op de aankoopvoorwaarden van de Klant, tenzij Learnia uitdrukkelijk en schriftelijk afstand doet ten voordele van de voorwaarden van de Klant.

Geldigheid van prijsoffertes

Tenzij anders vermeld, zijn de offertes van Learnia 21 dagen geldig, te tellen vanaf de offertedatum.

Bij langlopende opdrachten, behoudt Learnia het recht de dagprijs te indexeren volgens de Agoria Loonindex, per 1 januari.  Learnia zal de klant hierover informeren in de loop van de maand januari.

Al onze prijzen zijn exclusief 21% BTW.

Verplaatsingskosten (binnen België) zijn inbegrepen in de prijs van de opleiding. 

Voor prestaties buiten België, worden de effectieve verplaatsings- en hotelkosten aangerekend, vermeerderd met een administratieve vergoeding van 150 euro.  Wanneer de verplaatsingen tijdens de diensturen moeten gebeuren, wordt hiervoor een vergoeding aangerekend.  Deze bedraagt 75% van het overeengekomen dagtarief.

Bestellingen

Een bestelling kan gebeuren op formele manier (vb via een officiële bestelbon of getekende prijsofferte), of informeel (wanneer via e-mail communicatie duidelijk is dat er concrete lesdata of andere acties worden ingepland).

Annulaties van opleidingsdagen

Wanneer een opleiding geannuleerd wordt:

 • Meer dan 10 werkdagen voor de lesdatum: kostenloze annulatie
 • Tussen 5 en 10 werkdagen voor de lesdatum: 50% van de prijs wordt gefactureerd
 • 5 werkdagen of minder voor de lesdatum: 100% van de prijs wordt gefactureerd

Facturatie en betaling

Diensten en goederen worden maandelijks gefactureerd.

Tenzij anders overeengekomen, zijn alle facturen betaalbaar binnen 30 dagen na factuurdatum.  De BTW is ten laste van de Klant.  Het gebrek aan schriftelijk protest van een factuur binnen de acht (8) werkdagen vanaf de verzending ervan, houdt de onherroepelijke aanvaarding van de factuur en de erin vermelde Diensten in.

Het verstrijken van de betalingstermijn stelt de Klant van rechtswege en zonder voorafgaande aanmaning in gebreke. Bij het verstrijken van de betalingstermijn is de Klant een conventionele intrest verschuldigd gelijk aan de intrestvoet bepaald in artikel 5 Wet Betalingsachterstand (Wet 02/08/2002, BS 07/08/2002), vermeerderd met 3 %. Deze interest wordt vanaf de vervaldag tot op de dag van algehele betaling berekend.

Ingeval van laattijdige of onvolledige betaling van een factuur:

 1. heeft Learnia het recht om het factuurbedrag als compensatie te verhogen met 15%;
 2. zijn alle kosten, de buitengerechtelijke inning van de factuur, alsook de kosten voor de gerechtelijke procedure en de uitvoering ten laste van de Klant;
 3. worden alle niet-vervallen vorderingen tegen de Klant onmiddellijk verschuldigd, opeisbaar en betaalbaar; en
 4. heeft Learnia het recht om al haar Diensten ten aanzien van de Klant zonder voorafgaandelijke kennisgeving op te schorten.

De Klant is niet gerechtigd tot verrekening of tot opschorting van een betaling.

Reproductierecht en intellectuele rechten.

Het lesmateriaal dat toebehoort aan Learnia, is beschermd door auteursrecht (documentatie in alle mogelijke vormen) en mag enkel verspreid worden bij het personeel van de Klant. 

Het is de Klant niet toegestaan dit materiaal te publiceren of open te stellen naar externen.  In geval van inbreuk door de Klant, zal de Klant aan Learnia een schadevergoeding verschuldigd zijn van 15.000,00 EUR, onverminderd het recht van Learnia op bijkomende schadevergoeding voorzien bij wet.

Infrastructuur

Wanneer de opleidingen in de lokalen van de klant plaats vinden, dan zorgt de klant voor optimale lesomstandigheden:

 • Goed verlucht en verlicht lokaal met voldoende ruimte en meubilair voor het aantal deelnemers en de lesgever
 • Specifiek voor software training:
  • één pc per deelnemer en één pc voor de lesgever, met de juiste versie en taal van de software of toegang tot de nodige applicaties en data
  • Wifi
  • Beamer, whiteboard en/of flipchart

Vertrouwelijkheid

Onder vertrouwelijke informatie verstaat men alle informatie, commercieel, financieel, technisch of anderszins, van welke vorm dan ook (mondeling, schriftelijk, grafisch, elektronisch, ...), die in het kader van deze Overeenkomst tussen de Partijen werd uitgewisseld, en die is gemarkeerd of aangeduid als zijnde confidentieel of waarvan redelijkerwijze verwacht kan worden dat deze kwalificeert als confidentieel.

Beide partijen en hun Medewerkers moeten de vertrouwelijke informatie die ze van de andere Partij in uitvoering van deze Overeenkomst ontvangen hebben, geheim houden. Bovendien kunnen de Partijen de vertrouwelijke informatie enkel gebruiken in het kader van deze Overeenkomst. De Partijen mogen vertrouwelijke informatie niet aan derden bekendmaken zonder de schriftelijke toelating van de andere Partij. Gegevens worden in ieder geval als vertrouwelijk beschouwd indien deze door een der Partijen als zodanig zijn aangeduid.

De vertrouwelijkheidsverplichting zal blijven bestaan gedurende een periode van drie (3) jaar na bekendmaking, en zal in ieder geval eindigen uiterlijk drie (3) jaar na het eind van deze Overeenkomst, ongeacht de oorzaak van de beëindiging van de Overeenkomst.

Wordt niet beschouwd als vertrouwelijke informatie indien en voor zover kan dit bewezen kan worden door de ontvangende Partij middels schriftelijke documentatie:

 1. de informatie die op wettelijke wijze is bekomen bij een derde die door geen enkele vertrouwelijkheidsverplichting of geheimhouding gebonden is;
 2. de informatie die een Partij reeds kende vooraleer ze aan haar werd overgemaakt in het kader van deze Overeenkomst;
 3. de informatie die een Partij zelf heeft ontwikkeld zonder schending van deze Overeenkomst;
 4. de informatie die in het openbaar domein is gevallen zonder de tussenkomst of de fout van de Partij die ze heeft ontvangen;
 5. de informatie die door een gerechtelijke of administratieve beslissing publiek moet worden gemaakt.

Dienstverlener mag tevens de Klant opnemen in haar klantenlijst, een beknopte beschrijving van de opdracht publiceren en de naam en het merk van de Klant gebruiken voor publiciteitsdoeleinden en PR activiteiten.

Niet-afwerving

De Klant gaat akkoord niet actief de Medewerkers van Learnia, rechtstreeks noch onrechtstreeks, te benaderen met het oog het engageren ervan, en dit vanaf het begin van uitvoering van de Diensten tot twaalf (12) maanden na de einddatum van de Diensten en/of beëindiging van de Overeenkomst naargelang welk van beide het laatste valt, behalve indien beide Partijen schriftelijk anders overeenkomen.

Indien de Klant een Medewerker van de Dienstverlener contracteert, aanwerft of gebruikt maakt van de diensten van deze Medewerker(s), in dienstverband en/of op zelfstandige basis en/of via een vennootschap, dan zal de Klant een bedrag betalen aan de Dienstverlener dat het equivalent is van 120 keer de dagvergoeding zoals bepaald in de prijsofferte of het contract. Zulke som zal te betalen zijn op de datum waarop de Medewerker voor het eerst geëngageerd werd of van zijn diensten gebruikt gemaakt werd.

De Klant verbindt er zich toe om de verbintenissen uit deze artikels op te leggen aan de derde partijen waarmee hij samenwerkt en/of contracteert. De Klant maakt zich sterk dat deze derde partijen geen van de Medewerkers van de Dienstverlener zal benaderen met het oog op het engageren of aanwerven van deze personen.

Bijzondere omstandigheden

Bij ziekte of afwezigheid van de lesgever doen we het maximale om voor kwalitatieve vervanging te zorgen.  Learnia kan echter niet verantwoordelijk gesteld worden in het geval de training niet kan doorgaan.

Bij omstandigheden die beletten dat de lesgever toegang krijgt tot de leslocatie (zoals bij stakingen), zal Learnia het overeengekomen tarief factureren.

Overmacht

Geen van beide Partijen is gehouden tot het nakomen van enige verplichting indien hij daartoe verhinderd is als gevolg van Overmacht.

Overmacht wordt daarbij gedefinieerd als de situatie waarin de uitvoering van de Overeenkomst voor één van de Partijen geheel of gedeeltelijk, al dan niet tijdelijk, buiten de wil van de Partij(en) wordt verhinderd. Wordt onder meer (niet limitatief) beschouwd als overmacht: brand, oorlog, terreuraanslagen, ongunstige weersomstandigheden, overmacht van de toeleveranciers van Learnia, gebrekkigheid van zaken, apparatuur, programmatuur of materialen van derden waarvan het gebruik door de Klant aan Learnia is ter beschikking gesteld,  overheidsmaatregelen, storing van internet, datanetwerk- of telecommunicatiefaciliteiten, de onbeschikbaarheid van servers van derden, staking, onbeschikbaarheid van Medewerkers en/of hun materiaal, algemene vervoersproblemen en elektriciteitsstoring.

Indien een situatie van Overmacht langer dan zestig (60) kalenderdagen duurt, heeft elk van de Partijen het recht om de Overeenkomst schriftelijk te ontbinden. Hetgeen reeds op grond van de Overeenkomst gepresteerd is, wordt in dat geval naar verhouding afgerekend zonder dat de Partijen elkaar overigens iets verschuldigd zijn.

Algemene bepalingen

De huidige Overeenkomst is onderworpen aan het Belgische recht, met uitsluiting van het Weens Koopverdrag van 11 april 1980 (CISG).

In geval van geschillen betreffende de uitvoering en/of interpretatie van huidige Overeenkomst die niet in der minne kunnen worden geregeld, zullen uitsluitend de Rechtbanken van Antwerpen (afdeling Antwerpen) bevoegd zijn. Elke vordering van de Klant met betrekking tot de geleverde Diensten verjaart zes (6) maanden na de dag waarop de Klant kennis kreeg of redelijkerwijze kennis had kunnen krijgen van het schadeverwekkende feit dat aanleiding gaf tot die vordering,

Deze Overeenkomst, noch de eruit voortvloeiende rechten of verplichtingen mogen geheel of gedeeltelijk worden overgedragen zonder de uitdrukkelijke en schriftelijke toestemming van beide Partijen. Niettegenstaande het voorgaande is Learnia ten alle tijde gerechtigd om deze Overeenkomst, of de daaruit voortvloeiende rechten of verplichtingen geheel of gedeeltelijk over te dragen aan een met haar Verbonden Vennootschap zonder uitdrukkelijke en schriftelijke toestemming van de Klant.

Learnia kan voor de uitvoering van de Overeenkomst een beroep doen op onderaannemers, zonder voorafgaand schriftelijk akkoord van de Klant.

Huidige algemene verkoopsvoorwaarden zijn geldig vanaf 1 januari 2020 en vervangen alle voorgaande.